ekremalfatli @ denetimmerkezi.com

1 Haziran itibariyle yeni normale ayak uydurma konusunda , duyarlılıklarımızı ve özellikle sağlık konusunda hassasiyetlerimizi korumaya devam ederek bu süreci en az hasarla atlatmaya çalışacağız.

Tabii ki, eleştirilecek çok şey vardır.Ancak mesele sağlık olunca, hele hele de toplumun sağlığı olunca, farklılıklarımızı  zenginlik haline getirecek yol ve yöntemleri bulmalıyız ve bulacağız inşallah.

Vaka sayılarının azalmaya başladığı  bu günlerde , öncelikle sevdiklerimizi  koruma adına kendimiz korumalıyız.Bu konuda el birliği ile mücadele etmez isek, korkum odur ki hem sosyal, hem de ekonomik  zorluklar daha da artarak devam edecektir. Bu işin şakasının olmadığını  toplum olarak, başta bizi  yönetenler olmak üzere hepimizin idrak etme gibi bir mecburiyeti vardır.

Bu yazımda 2021 yılı MAYIS   ayındaki bir kısım düzenlemelerden bahsedeceğim.

 

 

                        MAYIS  2021 AYINDA YAPILAN DÜZENLEMELERE İLİŞKİN HATIRLATMALAR

                                                                                

 

COVID-19 SALGINI NEDENİYLE YILLIK İŞLETME CETVELİNİ NİSAN AYI SONUNA KADAR VEREMEYEN SANAYİCİLERE MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDA EK SÜRE TALEP ETMELERİ HALİNDE 14 HAZİRAN 2021 TARİHİNE KADAR EK SÜRE VERİLECEKTİR

 

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruda, 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği her yıl Nisan ayı sonuna kadar girilmesi (doldurulması) gereken Yıllık İşletme Cetvelini, Covid-19 salgın riski nedeniyle veremeyen sanayicilerin yine 6948 sayılı Kanun çerçevesinde Bakanlığa başvurusu halinde sürenin uzatılmasının Bakanlığın yetkisinde olduğu belirtildikten sonra; ülkemizde halihazırda etkisini sürdüren Covid-19 salgını ve tam kapanma süreci de dikkate alınarak Sanayi Sicil Bilgi Sistemi (SSBS) üzerinden Covid-19 salgınını mücbir sebep göstererek 2020 yılı Yıllık İşletme Cetvelini (YİC) veremeyeceklerini bildiren sanayi işletmelerinin Yıllık İşletme Cetveli verilme sürelerinin bir defaya mahsus olmak üzere 14 Haziran 2021 tarihi gün sonuna kadar uzatılacağı, bu kapsamda mücbir sebep bildirme taleplerinin ve Yıllık İşletme Cetveli veri girişlerinin 14 Haziran 2021 tarihi gün sonuna kadar yapılması gerektiği açıklanmıştır.

 

 

E-VERGİ LEVHASI

 

Kurumlar vergisi mükelleflerinden anonim şirketler, limited şirketler ve eshamlı komandit şirketler ile gelir vergisi mükelleflerinden ticari kazanç sahipleri, zirai kazanç sahipleri (Gelir Vergisi Kanunu’nun 52. maddesinin altıncı fıkrasında sözü edilen yazıhaneyi açmış olanlar) ve serbest meslek erbabı, vergi levhalarını 31 Mayıs günü sonuna kadar yazdırmaları gerekmektedir. Adi ortaklık, kollektif ve adi komandit şirket şeklindeki işletmelerde her bir ortak için ayrı ayrı vergi levhası alınması gerekmektedir. Özel hesap dönemine tabi mükelleflerin ise vergi levhalarını beyanname verme sürelerinin son gününden itibaren bir ay içinde yazdırmaları gerekmektedir.

 

 

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

 

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 18.09.2019 tarihli ve 30892 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde değişiklikler yapılmış, söz konusu değişikliklere sirkülerimizde karşılaştırmalı olarak yer verilmiştir.

 

 

E-ARŞİV UYGULAMALARI (E-ARŞİV FATURA, E-SMM) İPTAL, İHTAR/İTİRAZ BİLDİRİM KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-Arşiv Uygulamalarında (e-Arşiv Fatura, e-SMM) düzenlenen belgeler için düzenleyicisi ve belgenin muhatabı vergi mükellefiyeti bulunan alıcıları (alıcı vergi kimlik numarası ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bilgisinin belge üzerinde yer alması durumunda) tarafından kullanılması suretiyle, düzenlenmiş belgelerin elektronik ortamda iptal/itiraz talepleri oluşturulması ve iptal/itiraz taleplerinin elektronik ortamda onaylanmasına ilişkin usul, esas ve sürelerin belirlendiği “e-Arşiv Uygulamaları (e-Arşiv Fatura, e-SMM) İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu” yayınlanmıştır. Bu konu oldukça önemli  olup, titizlikle takip edilmesi gerekmektedir.

 

 

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU KAPSAMINA GİREN ŞİRKET, ŞUBE VE İRTİBAT BÜROLARININ 2020 YILI FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLERİN MAYIS AYI SONUNA KADAR BAKANLIĞA GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

 

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında olan şirketler ve irtibat büroları, Mayıs ayı sonuna kadar 2020 faaliyetleri ile ilgili bilgilerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne E-TUYS (Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi) üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

 

 

 

ELEKTRONİK ARŞİV TEKNİK KILAVUZUNDA E-ARŞİV FATURA VE E-SMM BELGELERİNDE İTİRAZ BİLDİRİMLERİNE DAİR GÜNCELLEME YAPILMIŞTIR

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-arşiv teknik kılavuzu ve paketi güncellenmiş; bu kapsamda, e-Arşiv fatura ve e-SMM belgeleri için ‘’İtiraz Raporu’’ eklenmiş ve “itiraz raporuna” ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

 

 

E-FATURA UYGULAMASI İPTAL, İHTAR/İTİRAZ BİLDİRİM KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR

 

E-Fatura Uygulamasında düzenlenen faturalar için düzenleyicisi ve faturanın muhatabı alıcılar tarafından kullanılması için; düzenlenmiş faturaların elektronik ortamda iptal/itiraz taleplerinin oluşturulması ve iptal/itiraz taleplerinin elektronik ortamda onaylanmasına ilişkin usul, esas ve sürelerin belirlendiği “e-Fatura Uygulaması İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu” yayınlanmıştır.

 

ÖTV KANUNU (I) SAYILI LİSTE (A) CETVELİNDE YER ALAN BAZI AKARYAKIT ÜRÜNLERİNİN ÖTV TUTARLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR-02,06,2021 TARİHİNDE  TEKRAR BİR DÜZENLEME  DAHA YAPILMIŞTIR.

 

 

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ TBMM’NE SUNULMUŞTUR VE YAZIMI  HAZIRLADIĞIM  ANLARDA,TBMM DEN YASA GEÇEREK KANUNLAŞMIŞTIR.

 

Bu konuda tebliğler yayımlandığında ayrıca bilgi verilecektir.

 

Küresel salgının yayılımının ve etkilerinin devam etmesi nedeniyle yapılandırma taksitlerini ödemeyen ya da borçları yapılandırma kapsamında bulunmayan vatandaşlarca yeni bir imkân verilmesi talepleri yoğunlaşmış, ayrıca kesinleşmiş borçlar dışında ihtilaflı aşamada bulunan veya henüz inceleme ve takdir işlemleri tamamlanmamış borçların da, ihtilaflara son verilmesi ya da yeni ihtilaflar başlatılmaması amacıyla düzenleme yapılması talebi dile getirilmiştir.

 

Hazırlanan teklif ile 7256 sayılı kanunun kapsamından sonraki dönemlerden borcu bulunan vatandaşlar ile 7256 sayılı kanundan yararlanmak üzere başvurduğu halde gerekli ödemeleri yapmaması nedeniyle Kanunu ihlal etmiş olanları kapsayacak şekilde kesinleşmiş alacaklar için yeniden yapılandırma düzenlemesi yapılması amaçlanmıştır.

 

 

Ayrıca, ihtilaflı ya da inceleme ve takdir işlemleri devam eden alacaklar için de yapılandırma imkânı getirilerek bu aşamadaki alacakların bir an önce Hazineye intikalinin sağlanması, matrah ve vergi artırımı yoluyla vergilendirmede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması ve işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesine yönelik düzenlemeler öngörülmüştür.

 

Teklifle, işletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapma imkânı sağlanarak bu kıymetlerin bilançolarında güncel değerleriyle yer alması yönünde düzenleme önerilmiştir. Diğer taraftan, bazı kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarına olan borçların yapılandırılması da önerilmiştir.

 

Ayrıca karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmayacağı hususunda düzenleme yapılmaktadır.

 

 

E-DEFTER UYGULAMA KILAVUZUNUN V1.8 VERSİYONU YAYINLANMIŞTIR

 

 

FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI, SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İKTİSAP ETTİKLERİ KENDİ HİSSE SENETLERİ VEYA ORTAKLIK PAYLARINDA VERGİ TEVKİFATI, HİSSE SENETLERİ İLK DEFA HALKA ARZ EDİLEN ŞİRKETLERDE İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMALARI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR

 

Gecikmeli olsa da tebliğ yayımlanmış olup, dikkatle  okunmalı  ve incelenmelidir.

 

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18) ile finansman gider kısıtlaması, tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisselerini satın almaları halinde vergilendirme, Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumlarda kurumlar vergisi oranının iki puan indirimli uygulanması ile kurumlar vergisi oranının 2021 yılında %25, 2022 yılında %23 olarak uygulanması hususlarında açıklamalar yapılmıştır.

Ayrıca 2021 ilk geçici vergi oranı %20 , sonraki dönemlerde ise %25 oranı uygulanacaktır.

 

 

ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASINA DAHİL OLANLAR TARAFINDAN 31 MAYIS 2021 GÜNÜ SONUNA KADAR OLUŞTURULMASI VE İMZALANMASI GEREKEN E-DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMA SÜRESİ İLE AYNI SÜREDE GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM SİSTEMİNE YÜKLENME SÜRESİ UZATILMIŞTIR

 

135 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile, elektronik defter uygulamasına dahil olanlar tarafından 31.05.2021 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 07.06.2021 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

 

 

 

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERI NO: 3) YAYINLANMIŞTIR

 

Bilindiği üzere 7316 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 8. Maddesi ile, ÖTV Kanunu’na ekli

 

(İİİ)   sayılı liste kapsamındaki malların komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında imalatçı tarafından bu malların komisyoncuya veya konsinye işletmelere verildiği anda vergilendirilmesi sağlanmıştı.

 

 

 

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HAMİLİNE PAY KAYIT SİSTEMİ İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE KURALLARI YÖNERGESİ YAYINLANMIŞTIR.(OLDUKÇA ÖNEMLİ OLUP DİKKATLE UYGULANMALIDIR)

 

06.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan “Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ”in “Kayıtların tutulması” başlıklı 7. maddesinin birinci fıkrasında “Bu kayıtların tutulması ve bunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin elektronik işlem yöntemleri Bakanlığın uygun görüşü alınmak kaydıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

 

 “Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Hamiline Pay Kayıt Sistemi İş Ve Bilişim Uygulama İlke Kuralları Yönergesi”nin amacı, payları kayden izlenmeyen şirketlerin hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin kayıtların Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından oluşturulan elektronik ortamda tutulması ve bunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin elektronik işlem yöntemlerinin belirlenmesidir. Yönerge 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca payları kayden izlenen şirketler dışında kalan hamiline yazılı pay bastırmış anonim şirketleri kapsamaktadır.

 

HAMİLİNE  YAZILI  PAY  SENEDİ  SAHİPLERİNİN  MERKEZİ  KAYIT

KURULUŞU’NA              BİLDİRİLMESİNE               DAİR           DÜZENLEMELER

KAPSAMINDA, ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA

 

BULUNACAK BAKANLIK TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR

Bilindiği üzere 31.12.2020 tarih ve 31351 sayılı (5. Mükerrer) Resmî Gazete’de yayınlanan 7262 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklik sonucunda, hamiline yazılı pay senetlerinin 01.04.2021 tarihinden itibaren Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) bildirilme yükümlülüğü getirilmişti. Düzenleme kapsamında hamiline yazılı pay senedinin zilyedi bulunduğunu ispat eden ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildiren kimseler, şirkete karşı pay sahipliğinden doğan haklarını kullanabileceklerdir.

 

06.04.2021 tarih ve 31446 sayılı Resmî Gazete’de Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren “Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ” ile,

 

a)  Hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketine bildirilmesi ve kaydedilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu kapsamda alınacak ücretleri,

 

 

b)   Pay sahipleri çizelgesinin Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketinden (MKK) sağlanmasının usul ve esasları belirlenmiştir.Tebliğ, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca payları kayden izlenen şirketler dışında kalan anonim şirketleri kapsamaktadır.

 

29.05.2021 tarih ve 31495 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelik ile yukarıda yer verilen hususlar kapsamında “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” maddelerinde düzenlemeler yapılmıştır.

 

7319 SAYILI KANUN İLE ÇEKLERİN 30.04.2021 – 31.05.2021 ARASINDA İBRAZI, İLAVE İSTİHDAMDA PRİM ÖDEMELERİNİN FAİZ ÖDEMELERİNE MAHSUBU, ÖZEL RİSKLER YÖNETİM MERKEZİ VE TURİZM TESİSLERİNİN BAZI ÖDEMELERİNİN ERTELENMESİ KONULARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

 

7319 sayılı kanun ile aşağıdaki konularda düzenlemeler yapılmıştır.

 

a)   İbraz Süresi 30.04.2021 – 31.05.2021 tarihleri arasında olan çeklerin ibrazını engelleyen yasa maddesinde değişiklik,

 

b)  Ödenen sigorta primlerinin kullanılacak kredilerin faizlerine mahsup edilmesi,

 

c)  Özel Riskler Yönetim Merkezi,

 

d)  Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli turizm tesisi yatırımcı ve işletmecilerinden

 

01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ve diğer bazı ödemelerin 30.11.2022 tarihine kadar ertelenmesi.

 

 

31 MAYIS 2021 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARINA DAİR DÜZENLEME 02,06,2021 TARİHİNDE YENİDEN DÜZENLENMİŞ OLUP , 31,05,2021 TARİHİNDE BİTEN SÜRE 31,07,2021 TARİHİNE UZATILMIŞTIR.

 

 

 

 

 

Sağlık ile kalın İnşallah.   

 

Ekrem ALFATLI

Yeminli Mali Müşavir

E posta:denetimmerkezi.com

 

                     Twiter : @AlfatlEkrem