ekremalfatli @ denetimmerkezi.com

Başı Rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem Azabından kurtuluş olan Mübarek Ramazan  ayını, Pandemi tedbirleri kapsamında ,kapanma tartışmaları, vaka artışları, ekonomik, sosyal  sıkıntılar v.b. gibi birçok konuda toplumsal ayrışmanın daha da arttığı bir dönem yaşıyoruz.Hepimiz biliyoruz ki, bu sıkıntılı günler inşallah bir gün son bulacak, geriye kalan, kırgınlılar, küslükler, didişmeler olmasın, Tarih bu Büyük Türk Milletini bundan önce  yaşadığı her türlü felakette , nasıl kenetlenerek, bir olarak, beraber olarak iri ve diri olarak çıktı ise bu beladan da daha da güçlenerek çıkmayı Yüce rabbim Bu millete nasip etsin inşallah.

    Tabii ki, eleştirilecek çok şey vardır.Ancak mesele sağlık olunca, hele hele de toplumun sağlığı olunca, farklılıklarımızı  zenginlik haline getirecek yol ve yöntemleri bulmalıyız ve bulacağız inşallah.

    Şimdiden Tüm okurlarımızın ve İslam Aleminin Ramazan bayramını  tebrik ediyorum.

   Ramazan Bayramınız  sevgi, sağlık ve huzur getirsin inşallah.

    Her zaman söylediğim gibi ,fiziki mesafeyi koruyacağız,  kurallara uyacağız.

Ancak inancımızın ve kültürümüzün gereği (bu dönemde) sosyal yakınlığımızı

Daha da artıracağız.Her zamankinden fazla yardımlaşarak, varlığımızı paylaşacağız.

    Vaka sayılarının yeniden pik yaptığı bu günlerde , öncelikle sevdiklerimizi  koruma adına kendimiz korumalıyız.Bu konuda el birliği ile mücadele etmez isek, korkum odur ki hem sosyal, hem de ekonomik  zorluklar daha da artarak devam edecektir. Bu işin şakasının olmadığını  toplum olarak, başta bizi  yönetenler olmak üzere hepimizin idrak etme gibi bir mecburiyeti vardır.

    Bu yazımda 2021 yılı Nisan ayındaki bir kısım düzenlemelerden bahsedeceğim.

 

 

NİSAN 2021 AYINDA YAPILAN DÜZENLEMELERE İLİŞKİN HATIRLATMALAR

                                                                                

VADESİZ VE ÖZEL CARİ HESAPLARA ÖDENECEK FAİZ VE KÂR PAYLARI, BANKALAR TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN TAHVİL VE BONOLAR İLE FON KULLANICISININ BANKALAR OLDUĞU KİRA SERTİFİKALARINDA VE BAZI YATIRIM FONU KAZANÇLARINDA

 

VERGİ KESİNTİSİ UYGULAMASINA DAİR GEÇİCİ DÜZENLEMELERİN SÜRESİ UZATILMIŞTIR

 

3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.12.2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, mevduat hesaplarından elde edilen faizler ile katılım bankalarındaki katılım hesaplarına verilen kâr payları üzerinden uygulanacak gelir vergisi stopaj oranları indirimli olarak yeniden belirlenmişti. 3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu indirimli stopaj uygulaması 31.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile GVK Geçici 67. madde kapsamında uygulanacak tevkifat oranlarının düzenlendiği 2006/10731 sayılı Kararnameye eklenen geçici 3. madde ile bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolar ile varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ile yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlarda tevkifat oranlarına ilişkin olarak düzenleme yapılmıştı. Söz konusu düzenleme 31.03.2021 tarihine kadar geçerli idi. Bu defa 3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu süre 31.3.2021 tarihinden 31.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştır

 

TİCARET BAKANLIĞI ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

 

01.04.2021 tarih ve 31441 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan tebliğ ile Ticaret Bakanlığı Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği’nde değişiklikler yapılmıştır.

 

15 NİSAN 2021 TARİHİNE KADAR GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİNE YÜKLENMESİ GEREKEN E-DEFTER VE BERAT DOSYALARI HAKKINDA HATIRLATMA

 

YENİ BEYANNAME VERSİYONLARI

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-beyanname sisteminde yeni beyanname versiyonları hakkında duyuru yayınlanmıştır. Duyuruda, yeni yasal düzenlemeler nedeniyle bazı beyannamelerde değişiklik yapıldığı belirtilmiştir.

 

KOD

 

BEYANNAME ADI

 

GGECICI

 

HARCDIGER

 

HARCKAMU

 

KDV1

 

KDV2

 

KDV2B

 

KDV9015

 

KURUMLAR

 

MUHGVKSGK

 


 

Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Geçici Vergi Beyannamesi

 

Diğer Kuruluşların Denetimi

 

Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşların Denetimi

 

Katma Değer Vergisi Beyannamesi 1

 

Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2

 

Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2B

 

Katma Değer Vergisi Tevkifatı (9015)

 

Kurumlar Vergisi Beyannamesi

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (G.V.K. 281)

MUHSGK Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi MUHSGK2 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 2 POSET(GEKAP) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi TANAP Peşin Ödenen Kurumlar Vergisi

 

EK MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE 2020 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE KÂR DAĞITIM TABLOSUNUN DOLDURULMASI ZORUNLULUĞUNA DAİR PARASAL HADLER

 

3,8 ve 10 sıra no.lı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri uyarınca 2020 yılı aktif toplamı 27.682.100 TL veya 2020 yılı net satışlar toplamı 61.515.200 TL’nı aşan mükelleflerin, 2021 yılında verecekleri 2020 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde kâr dağıtım tablosunu doldurmaları zorunludur.

 

 

SANAYİ İŞLETMELERİ NİSAN AYI SONUNA KADAR YILLIK İŞLETME CETVELLERİNİ VERİLME SÜRESİ  SON DAKİKA  UZATMASI İLE 15 HAZİRAN 2021 TARİHİNE UZATILMIŞTIR.

 

 

HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNİN MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNA BİLDİRİLMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI HAKKINDA TEBLİĞ

 

Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan “Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ” ile,

 

a)   Hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketine bildirilmesi ve kaydedilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu kapsamda alınacak ücretleri,

b)     Pay sahipleri çizelgesinin Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketinden (MKK) sağlanmasının usul ve esasları,belirlenmiştir.

 

Tebliğ, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca payları kayden izlenen şirketler dışında kalan anonim şirketleri kapsamaktadır. Tebliğ 06.04.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

 

VERGİ İNCELEMESİ YAPMAYA YETKİLİ OLANLARCA YÜRÜTÜLEN KDV İADESİ İNCELEMELERİNDE, KDV İADESİ İNCELEMESİNİN BİTİRİLMESİ GEREKEN SÜRE VE EK SÜRE TALEBİNE DAİR DÜZENLEME YAPILMIŞTIR

 

Yapılan düzenleme uyarınca katma değer vergisi iade incelemelerinde en fazla üç ay içinde incelemenin bitirilmesi gerekmektedir. Ayrıca tam ve sınırlı vergi incelemelerinde altı ayı, katma değer vergisi iade incelemelerinde ise iki ayı geçmemek üzere ek süre verilebilecektir.

 

 

TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 

7103 sayılı Kanun ile VUK’nun Ek-11. maddesinde yapılan değişiklik ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkarılmıştı. Yönetmeliğin “Kapsam” başlıklı 2. maddesinde yapılan değişiklik ile yasal düzenlemeye paralel olarak usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği kapsamından da çıkarılmıştır.

 

 

 

 

İŞTEN ÇIKIŞ KODLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞ, KOD-29 YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR

 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan 01.04.2021 tarih 2021/9 sayılı Genelge ile 22.02.2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelgenin birinci kısım altıncı bölümde yer alan "2.1- İşten ayrılış nedeni" alt başlığındaki işten ayrılış nedenleri tablosundaki "29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih" kodu çıkarılmış ve “41-" no.lı koddan sonra gelmek üzere yeni kodlar eklenmiştir

 

KISMİ KDV TEVKİFATI UYGULAMASINA DAİR ÖZET TABLO VE AÇIKLAMALAR

 

Bilindiği üzere 35 Seri No.lı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile;

 

1-Tevkifat yapacak belirlenmiş alıcı listesine yeni belirlenmiş alıcılar eklenmiş,

 

2-Bir kısım teslim ve hizmetlerde uygulanan tevkifat oranları artırılmış,

 

3- Bazı yeni teslim ve hizmetlere ise tevkifat getirilmiş bulunmaktadır.

 

Yapılan söz konusu değişiklikler kapsamında kısmi tevkifat konusuna giren hizmetler, tevkifat oranları ve tevkifat yapmakla sorumlu olanlara ilişkin özet tabloya sirkülerimiz ekinden ulaşabilirsiniz.

 

 

KIRSAL MAHALLE VE KIRSAL YERLEŞİK ALANI OLARAK TESPİT EDİLEN YERLERDE EMLAK VERGİSİ, BİNA İNŞAAT HARCI VE İMARLA İLGİLİ HARÇLARDAN MUAFİYET VE İNDİRİMLERE İLİŞKİN DÜZENLEMEYİ İÇEREN YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR

 

ÖDEMELERDE KRİPTO VARLIKLARIN KULLANILMAMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR

 

16.04.2021 tarih ve 31456 sayılı Resmî Gazete’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır.

 

Yönetmelik hükümleri 30.04.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

 

E-FATURA UBL-TR (KOD LİSTELERİ) KILAVUZU GÜNCELLENMİŞTİR

 

Www.efatura.gov.tr sitesinde yayınlanan 17.04.2021 tarihli duyuruda UBL-TR (Kod Listeleri) Kılavuzu’nun güncellendiği duyurulmuştur. Söz konusu kılavuzda, KDV tevkifatlarında yapılan düzenlemelere paralel olarak güncellemeler yapılmıştır.

 

 

VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

 

20.04.2021 tarih ve 31460 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ ile 4962 ve 2547 sayılı Kanunlar çerçevesinde, vakıflara vergi muafiyeti tanınmasının şartları, vergi muafiyeti tanınan vakıfların yerine getireceği yükümlülükler ve vergi muafiyetinin kaldırılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir

 

BEYANNAME VERME, BA – BS FORMLARI BİLDİRİMİ VE E-DEFTER BERATLARININ YÜKLENMESİ SÜRELERİ UZATILMIŞTIR (7 MAYIS 2021 )

 

 

YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) NEDENİYLE DIŞSAL ETKİLERDEN KAYNAKLANAN DÖNEMSEL DURUMLAR KAPSAMINDAKİ ZORLAYICI SEBEP GEREKÇESİYLE KISA ÇALIŞMA UYGULANAN İŞYERLERİ İÇİN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYINLANMIŞTIR

 

3910 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.03.2021 tarihinde sona eren koronavirüs kaynaklı kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresi 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

 

KURUMLAR VERGİSİ ORANININ 2021 İÇİN %25’E, 2022 İÇİN %23’E YÜKSELTİLMESİ İLE SİGORTA PRİMİ DESTEKLERİ İLE ÜCRETSİZ İZİNDE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNE DAİR ÖNEMLİ DÜZENLEMELER İÇEREN 7316 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE’DE YAYINLANMIŞTIR

 

7316 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kurumların 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %25, 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %23 oranında kurumlar vergisi uygulanacaktır.

 

 

FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI DÜZENLEMESİNE DAİR TEBLİĞ TASLAĞI GÜNCELLENMİŞTİR.TEBLİĞ BEKLENMEKTEDİR.

 

 

E-BELGELERE İLİŞKİN YAPILACAK İPTAL/İTİRAZ, İHBAR VE İHTARLARIN GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NA BİLDİRİLMESİ UYGULAMASI 1 MAYIS 2021 TARİHİNDE BAŞLAYACAKTIR

 

526 Sıra No.lı VUK Genel Tebliği ile, e-belge uygulamalarının düzenlendiği 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde yapılan düzenlemeler çerçevesinde;

 

Mükellefler;

 

Noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi (KEP) ile yaptıkları e-belge ihbar veya ihtarları ile

 

• E-belge iptal işlemlerini

 

01.05.2021 tarihinden itibaren, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayınlanacak kılavuzda belirtilen usul, esas ve süreler içinde, elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemine bildireceklerdir.

 

GERİYE DÖNÜK PRİM TEŞVİKİ, DESTEK VE İNDİRİMLERİNDEN YARARLANILMASINA  7316 SAYILI YASA İLE 30,04,2021 TARİHİ İTİBARİYLE SON VERİLMİŞTİR.

 

 

 

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASI 17 MAYIS 2021 TARİHİNDEN 30 HAZİRAN 2021 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR

 

3930 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile, 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10. maddesinin 1. ve 2. fıkralarında düzenlenen işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulaması 17.05.2021 tarihinden itibaren 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

 

GECELEME HİZMETLERİNDE %1 KDV UYGULANMASI 30.06.2021 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR

 

 

VERGİ USUL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 7318 SAYILI KANUN YAYINLANMIŞTIR

 

7318 sayılı kanun ile;

 

-Yedi günlük fatura düzenleme süresinin kısaltılması konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yetki verilmiştir.

 

-5015 ve 5307 sayılı kanunlar kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal veya ithal edenlerden teminat alınması uygulaması başlatılmıştır.

 

-Akaryakıt piyasasındaki kayıt dışılık ile mücadele amacıyla Vergi Usul Kanunu’nda yeni yaptırımlar düzenlenmiştir.

 

-İbraz süresi 30.04.2021 ila 31.05.2021 tarihleri arasında olan çekler ile vadesi 30.04.2021 ila 31.05.2021 arasında olan kambiyo senetleri hakkında ve bu tarihler arasında 5018 sayılı kanun kapsamındaki kamu idarelerinin icra ve iflas takibi işlemlerine dair düzenleme yapılmıştır.

 

EVLERDE ÜRETİLEN MALLARIN İNTERNETTEN SATIŞINDA ESNAF MUAFLIĞI İLE ELEKTRONİK TİCARET GÜMRÜK BEYANNAMESİ İLE MAL İHRACATI KAPSAMINDA ELDE EDİLEN KAZANÇLARDA

 

İNDİRİM DÜZENLEMELERİNE DAİR GENEL TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR

 

İBRAZ SÜRESİ 30.04.2021 İLÂ 31.05.2021 TARİHLERİ ARASINDA OLAN ÇEKLERİN BANKAYA İBRAZ EDİLMEYECEĞİNE DAİR 7318 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMENİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR

HEMEN AKABİNDE YAPILAN DÜZENLEME İLE , ÇEKLERİNİ VE SENETLERİNİ  ÖDEMEK İSTEYENLER AÇISINDAN DÜZENLEME GETİRİLMİŞTİR.

 

7318 sayılı kanun ile yapılan düzenleme ile ilgili usul ve esaslar belirlenmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

17MAYIS 2021 YARİHİNE KADAR  VERİLMESİ  VE ÖDENMESİ GEREKEN 2021-1. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİ 31 MAYIS 2021 TARİHİNE KADAR VERİLEBİLECEKTİR.RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİ CİDDİ SIKINTIYA SEBEP OLABİLECEK  BU DÜZENLEME  OLDUKÇA İSABETLİ OLMUŞTUR.

 

.

 

            Sağlık ile kalın İnşallah.        

 

Ekrem ALFATLI

Yeminli Mali Müşavir

E posta:denetimmerkezi.com

                        Twiter : @AlfatlEkrem