Yazıma bir uyarı ile başlamak istiyorum. Fiziki mesafeyi koruyacağız,  kurallara uyacağız. Ancak inancımızın ve kültürümüzün gereği (bu dönemde) sosyal yakınlığımızı daha da artıracağız.Her zamankinden fazla yardımlaşarak, varlığımızı paylaşacağız.

Şu ana kadar yaşanan tecrübe Covid 19 belasının bir süre daha devam edeceğini göstermektedir. Bize düşen “önce ben kurallara uyacağım” anlayışı ile Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerilerine harfiyen uymaktır. Rehavete kapılmayalım. Çok daha hassas ve daha dikkatli özenli olmak zorundayız ki, bu beladan tamamen kurtulalım. Hem kendimizi hem de yakınlarımızı üzmeyelim.

Ekonominin çarkları dönerse, üretirsek, satarsak, kazancımız olursa, tüketebiliriz ve hayatta kalabiliriz. Bu dönemde mali mevzuatlarda çok ciddi değişiklikler yaşandı.Son günlerimizin ana konusu, yüksek faiz, yüksek enflasyon, bütçe açıkları, işsizlik v.b. gibi yapısal sorunlar. Bu sorunları el birliği ile çözmek zorundayız. Tabbi ki tüm kesimlerin beklentileri her geçen gün artmakta, çember daralmaktadır.Yeni normalde kurallara uymak sureti ile , ekonominin çalkarını da  döndürmek zorundayız.

Geldiğimiz noktada , çok gecikmiş olan , ekonomide, hukuk alanında  yapısal reformların  artık yapılma zorunluluğu son aşamaya gelmiştir.Bundan geri adım atma lüksümüz yoktur.Bir an evvel hem iç piyasa hem de uluslar arası piyasaya güven verici adımların atılması ve üretim endeksli milli ve yerli yeniden kalkınma hamlesine ihtiyacımız vardır.

Tüm dünyada sıkıntılar devam ederken, mevzuattaki değişiklikler de hızlı bir şekilde devam etmektedir. Bu yazımda 2021 yılı Ocak ayındaki bir kısım düzenlemelerden bahsedeceğim.

 

MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE ALACAKLIYA YAPILAN GEÇ ÖDEMELERE İLİŞKİN TEMERRÜT FAİZ ORANI İLE ASGARİ GİDERİM TUTARININ TESPİTİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR

 

Türk Ticaret Kanunu’nun 1530. Maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık %18,25, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 385,00 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

 

 

2020 YILI OCAK, ŞUBAT VE MART AYLARINA AİT E-DEFTER VE BERAT DOSYALARININ İKİNCİL KOPYALARININ 12 ŞUBAT 2021 (SON UZATMA TARİHİ) TARİHİNE KADAR GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİNE YÜKLENMESİ GEREKMEKTEDİR

 

E-defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemlerinde saklanmasına dair Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.edefter.gov.tr internet adresinde yayınlanan E-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu’nda e-defter dosyaları ile berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemlerinde saklanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Buna göre 2020 yılı e-defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanları aşağıdaki gibi olacaktır. Mükellefler aşağıdaki tabloda belirtilen tarihleri aşmamak kaydıyla istedikleri zaman ilgili dosyaları yüklemekte serbest olacaklardır.

 

DÖNEMAKTARIM ZAMANI2020 / Ocak-Şubat-Mart12 Şubat  2021 tarihine kadar2020 / Nisan-Mayıs-Haziran15 Şubat 2021 tarihine kadar2020 / Temmuz-Ağustos-Eylül15 Mart 2021 tarihine kadar2020 / Ekim-Kasım15 Nisan 2021 tarihine kadar2020 / Aralık (Gerçek kişi mükellefler)15 Nisan 2021 tarihine kadar2020 / Aralık (Tüzel kişi mükellefler)17 Mayıs 2021 tarihine kadar

 

2020 yılı ilk üç ayına ilişkin olarak belirtilen son yükleme tarihi 05,02,2021 tarihinden 12.02.2021 tarihine uzatılmıştır.

 

 

2020 TAKVİM YILI İÇİNDE İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDEN KAYNAKLI OLUŞAN VE MAHSUBEN İADESİ TALEP EDİLEN ANCAK YIL İÇİNDE MAHSUBU GERÇEKLEŞMEYEN TUTARLARIN EN GEÇ 2021 OCAK KDV BEYANNAMESİNDE İLGİLİ SATIRA YAZILARAK DEVREDEN KDV OLARAK DİKKATE ALINMASI GEREKMEKTEDİR

 

01.01.2021–30.06.2021 DÖNEMİNDE GEÇERLİ OLACAK GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI TAVANI VE ÇOCUK YARDIMI TUTARLARI

 

01.01.2021 – 30.06.2021 döneminde gelir vergisinden istisna olacak kıdem tazminatı tavanı 7.638,96 TL, gelir vergisinden istisna çocuk yardımı tutarları ise 6 yaşından büyük her çocuk için (aylık) 41,45 TL, 0 – 6 yaş arası her çocuk için (aylık) 82,89 TL olarak uygulanacaktır.

 

 

NAKİT SERMAYE ARTIŞINDA FAİZ İNDİRİMİ (SERMAYE ARTIRIMINDA İNDİRİM) UYGULAMASINDA 2020 SONU İTİBARİYLE YAPILACAK HESAPLAMADA DİKKATE ALINACAK FAİZ ORANI

%19,62 OLACAKTIR

 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Diğer indirimler” başlıklı 10. maddesinin birinci fıkrasına (ı) bendine göre, sermaye şirketleri, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları ile yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden ilgili yasa maddesinde açıklanan şekilde yapılacak hesaplama sonucunda bulunacak tutarı, vergiye tabi kurum kazancından indirebileceklerdir.

 

Bu çerçevede nakit sermaye artışında faiz indirimi (sermaye artırımında indirim) uygulamasında 2020 sonu itibariyle yapılacak hesaplamada dikkate alınacak faiz oranı %19,62 olacaktır.

 

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU’NUN GEÇİCİ 24, 27 VE 28. MADDELERİNDE BELİRTİLEN DESTEK TUTARLARININ ASGARİ ÜCRET ARTIŞ ORANINDA ARTIRILMASI HAKKINDA KARAR

 

3423 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, İşsizlik Sigortası Kanunu’nun;

 

Geçici 24. maddesinin birinci fıkrasında,Geçici 27. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde,Geçici 28. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında,

belirtilen destek tutarlarının, 2021 yılı Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret artış oranında (%21,56) artırılmasına karar verilmiştir.

 

 

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR

 

Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği ile Emlak Vergisi Kanunu’na “Değerli Konut Vergisi” kısım başlığı altında eklenen 42 ila 49. maddelerin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

 

 

BANKA      MUAMELELERİ         VERGİSİ       VE     SİGORTA                     MUAMELELERİ VERGİSİ MÜKELLEFLERİNE İLİŞKİN DUYURU

 

Banka Muameleleri Vergisi ve Sigorta Muameleleri Vergisi mükellefleri tarafından düzenlenen Hizmet Vergisi Beyannamelerine ek bildirimler dahil edilmiş olup, mükelleflerin e-beyanname programından gerekli güncellemeleri yapmaları gerekmektedir.

 

E-BEYANNAME             SİSTEMİNDE           DEĞERLİ           KONUT                                           VERGİSİ BEYANNAMELERİ HAKKINDA DUYURU YAYINLANMIŞTIR

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın tarafından yayınlanan duyuru ile, Değerli Konut Vergisi Beyannamelerini elektronik ortamda vermek isteyen mükellefler için, İnternet Vergi Dairesi (https://intvrg.gib.gov.tr/ ) uygulamasının açıldığı açıklanmıştır.

 

Beyannamenin elektronik ortamda verilmesi durumunda, beyannameye eklenecek bina vergi değerini gösteren belgenin, beyannamenin verildiği tarihi takip eden 15 gün içinde elden veya posta yoluyla ilgili vergi dairesine tevdi edilmesi gerekecektir.

 

FORM BA VE FORM BS BİLDİRİMLERİNDE E-BELGE UYGULAMALARINA BAĞLI OLARAK YENİ DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR

 

523 Sıra No.lı VUK Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgeler, 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dahil edilmeyecektir.

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NCA ALINAN TEDBİRLER KAPSAMINDA GEÇİCİ SÜRELİĞİNE FAALİYETLERİNE TAMAMEN ARA VERİLMESİNE VEYA TAMAMEN DURDURULMASINA KARAR VERİLEN İŞYERLERİNİN BULUNDUĞU SEKTÖRLERDE FAALİYETTE BULUNAN MÜKELLEFLER İÇİN MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLMİŞTİR

 

524 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Koronavirüs (COVID-19) salgınına ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı’nca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin Vergi Usul Kanunu’nun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkında açıklamalar yapılmıştır.

 

 

BANKALARIN SORUMLU OLDUKLARI KARŞILIKSIZ ÇEK ÜST LİMİTİ YÜKSELTİLMİŞTİR

 

 

 

İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ MÜCBİR SEBEP DURUM SORGU EKRANI AÇILMIŞTIR

 

524 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığı’nca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 01.12.2020 tarihi (bu tarih dahil) ila alınan karar kapsamında faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarih aralığında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

 

Söz konusu mücbir sebep kapsamında olunup olunmadığı İnteraktif Vergi Dairesinin “Bilgilerim” kısmından “524 Sıra No’lı VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durum Sorgusu ve Dilekçesi” bölümünden sorgulanabilecektir.

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ORANLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR

 

30.01.2021 tarih ve 31380 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3469 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun “Özel iletişim vergisi” başlıklı 39. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen oranların % 10 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

 

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA RİSKLİ YAPILARIN OLDUĞU YERLERDE DÖNÜŞÜM PROJELERİ KAPSAMINDA YENİ KONUT İNŞAATLARINA İLİŞKİN TAAHHÜT İŞLERİNDE KDV ORANINA DAİR DÜZENLEME YAPILMIŞTIR

 

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının bir buçuk katına kadar olan yeni inşaat alanında yapılacak olan konutlara ilişkin inşaat taahhüt işlerinde KDV oranı %1 olarak uygulanacaktır.

 

Sağlık ile kalın İnşallah.

 

Ekrem ALFATLI

Yeminli Mali Müşavir

E posta:denetimmerkezi.com

Twiter : @AlfatlEkrem