ekremalfatli @ denetimmerkezi.com
Sevgili Manşet16 okuyucuları;İyisi, kötüsü ile 2020 yılını geride bıraktık. Görüştüğüm hemen hemen herkesin ortak görüşü artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağıdır. Yeni normal kavramının müspet yönde içinin doldurulması gerekiyor. Yeniden dünya düzeninde medeniyetimiz, tarihimiz, toplumsal ve kültürel olarak geçmişimizi referans alan yeni normal oluşturmamız gerekiyor.Pandemi sonrası dünyanın, ekonomik, sosyal, siyasal, adalet, hukuk vb. gibi birikimlerinin nereye evrileceği, normalin ne olacağı şimdilik bir muammadır. İnşallah insanlık bu tür bela ve musibetlerden ders alır. Daha adil bir dünyada yeni normali yaşarız.Yazıma bir uyarı ile başlamak istiyorum. Fiziki mesafeyi koruyacağız,  kurallara uyacağız. Ancak inancımızın ve kültürümüzün gereği (bu dönemde) sosyal yakınlığımızı daha da artıracağız.Pandemi de, özverili bir şekilde mücadele eden sağlık çalışanlarımıza, ihtiyaç sahiplerini unutmayan vatandaşlarımıza,  güvenliğimiz için hayatları pahasına görev yapan asker ve polis tüm güvenlik görevlilerimize şükranlarımı arz ediyorum.Birlikte bu salgından en az hasarla kurtulacağız. Kesinlikle kurallara dikkatli ve hassas bir şekilde riayet edelim. Rehavete kapılmayalım. Çok daha hassas ve daha dikkatli özenli olmak zorundayız. Hem kendimizi hem de yakınlarımızı üzmeyelim. Bu konuda ihmalkâr ve fütursuz davranan herkesin en basit hali ile kul hakkına girdiğini de unutmaması gerekir.Ekonominin çarkları dönerse, üretirsek, satarsak, kazancımız olursa, tüketebiliriz ve hayatta kalabiliriz.Çok kıymetli okurlarımızın aklına şu gelebilir. Bu kadar sorunun içinde mevzuat düzenlemelerinden bahsetmek çok anlamlı gelmeyebilir. Ancak bizler Hiç ölmeyecek gibi çalışan, yarın ölecekmiş gibi yaşayan bir inancın ve neslin insanlarıyız. Bu nedenle yılgınlığa da düşmeyeceğiz. Daha iyisini ve güzelini yapmak için de sürekli çalışacağız.Her yıl olduğu gibi 2020 yılının son ayında, hayatımızın bütün alanlarını ilgilendiren birçok kanuni düzenleme gerçekleştirildi. Ben bu yazımda Aralık ayı içinde gerçekleştirilen kanuni düzenlemelerden kısaca bahsetmek istiyorum.TÜRKİYE’NİN OTOMATİK BİLGİ DEĞİŞİMİ YAPACAĞI ÜLKELER LİSTESİ GÜNCELLENMİŞTİRFinansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması kapsamında Türkiye, 107 ülke ile vergi konularında karşılıklı bilgi değişimi yapacak olup, 21.08.2020 itibarıyla Türkiye’nin bilgi alacağı ülke sayısı 71, bilgi göndereceği ülke sayısı ise 54 tür.Türkiye’nin bilgi alacağı ülkeler listesine Arnavutluk, Brunei, Dominika, Gibraltar, Mauritius ve Katar eklenmiştir. Türkiye’nin bilgi göndereceği ülkeler listesine ise Kosta Rika, Gibraltar ve Mauritius eklenmiştir.KORONAVİRÜS NEDENİYLE DIŞSAL ETKİLERDEN KAYNAKLANANZORLAYICI SEBEP GEREKÇESİYLE KISA ÇALIŞMA YAPILABİLMESİNE DAİR BAŞVURU SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR3238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 23. maddesi kapsamında 01.12.2020 tarihinden itibaren Covid-19 kaynaklı zorlayıcı sebepler nedeniyle kısa çalışma başvurusu yapılabilmesi mümkün hale getirilmiştir.İşsizlik Sigortası Kanunu’nun ek-2. maddesi ile geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 01.12.2020 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan işyerleri için, anılan Kanunun geçici 23. maddesinin birinci fıkrasında yer alan 30.6.2020 tarihi 31.12.2020 olarak uygulanacaktır.Buna göre, Covid-19 kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları 01.12.2020 tarihinden sonraki döneme ilişkin olarak 31.12.2020 tarihine kadar kabul edilecektir. Diğer bir ifadeyle, Covid-19 kaynaklı zorlayıcı sebepler nedeniyle 01.12.2020 – 31.12.2020 arasında yeni kısa çalışma başvuruları yapılabilecektir.BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7256 SAYILI KANUN İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2020/1 YAYINLANMIŞTIRGelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan İç Genelge ile 1 Seri No.lı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun Genel Tebliği’nde yer verilen düzenlemeler yanında ayrıca Kanun hükümlerinden yararlanmak için yapılacak başvurularda dikkat edilmesi gereken hususlara yer verilmiştir.4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 19 VE 21. MADDELERİNDE YERALAN İSTİHDAM TEŞVİKLERİNİN UYGULAMA SÜRESİ UZATILMIŞTIR3248 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile özel sektör işverenlerince bir önceki yıl ortalamasına ilave istihdam edilen kişiler için gelir vergisi stopaj teşviki ve damga vergisi desteklerinin uygulama süresi 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.İŞSİZLIK SIGORTASI KANUNU’NUN GEÇİCİ 10. MADDESİ İLE SAĞLANAN İSTİHDAM TEŞVİKİNİN SÜRESİ UZATILMIŞTIR3247  sayılı  Cumhurbaşkanı  Kararı  ile  İşsizlik  Sigortası  Kanunu’nun  geçici 10.maddesinin uygulama süresi 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.KISA ÇALIŞMA UYGULAMASINDAN NORMAL ÇALIŞMAYADÖNÜLMESİ HALİNDE NORMALLEŞME DESTEĞİNDEN YARARLANMA SÜRESİ UZATILMIŞTIR3246 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 26. maddesinin birinci fıkrasında yer alan üç aylık sürenin altı aya ve 31.12.2020 tarihinin 30.6.2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TÜRKİYE’DE SAHİP OLUNAN VARLIKLARIN BİLDİRİMİNE İLİŞKİN E-BEYANNAME SİSTEMİNDE “YRTI7256” KODLU BİLDİRİM OLUŞTURULMUŞTUR7256 sayılı Kanun kapsamında, yurt içinde bulunan ancak gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların bildirimi için beyanname düzenleme programına “YRTI7256” kodlu “Türkiye’de Sahip Olunan Para, Altın, Döviz, Menkul Kıymet ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları ile Taşınmazlara İlişkin Bildirim” eklenmiştir.2019 YILI İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN YILLIK KDV İADE TUTARLARININ EN GEÇ KASIM 2020 KDV BEYANNAMESİ İLE TALEP EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR2019 yılından itibaren %1 ve %8 KDV oranına tabi satışları nedeniyle indirimli oran teslimlerinden dolayı izleyen yıl içerisinde nakden veya mahsuben iade almak isteyen mükelleflerin iadelerini en geç 2020/Kasım beyannamesinde talep etmeleri ve yine en geç 31.12.2020 tarihine kadar indirimli orana tabi iade çalışmalarını tamamlamaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde indirimli oran iadelerinin talep edilmemesi durumunda daha sonra talep edilmesi mümkün olamayacağından hak kaybı olacaktır.YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIRVERGİ USUL KANUNU KAPSAMINDA SENET VE ÇEKLER İÇİN YAPILACAK REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI %10’DAN %16,75’E YÜKSELTİLMİŞTİRİLK ÜLKE BAZLI RAPORUN GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TRANSFER SİSTEMİ (BTRANS) ARACILIĞIYLA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN SÜRE UZATILMIŞTIRGelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 17.12.2020 tarih ve TF-2/2020-1 sayılı 2 No’lı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler ile, ilk ülke bazlı raporun Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre 26 Şubat 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır. Bu çerçevede;• 2019 hesap dönemine ilişkin ilk ülke bazlı rapor ile• Ocak/2020’de biten özel hesap dönemine ilişkin 31 Ocak 2021 tarihi sonuna kadar verilmesi gereken ilk ülke bazlı raporun BTRANS aracılığıyla 26 Şubat 2021 Cuma günü sonuna kadar gönderilmesi gerekmektedir. Öte yandan, Şubat/2020 ve sonraki tarihlerde biten özel hesap dönemleri için hazırlanması gereken ülke bazlı rapor, 2151 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nda belirtildiği gibi, ilgili özel hesap döneminin bitimini takip eden on ikinci ayın sonuna kadar elektronik ortamda sunulması gerekmektedir.BAZI TESLİM VE HİZMETLERDE DÜŞÜK ORANLI KDV UYGULAMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMENİN SÜRE UZATIMI İLE COVİD-19 AŞILARININ TESLİMİNDE DÜŞÜK ORANLI KDVUYGULANMASINA DAİR CUMHURBAŞKANI KARARI YAYINLANMIŞTIR3318 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı teslim ve hizmetlerde düşük oranlı KDV uygulama süresi 31.12.2020 tarihinden 31.05.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.31.05.2021 TARİHİNE KADAR KİRA ÖDEMELERİNDE %10 STOPAJ ORANI UYGULANACAKTIRKira ödemelerinde vergi kesintisi oranının %10 olarak uygulanmasına ilişkin süre 31.05.2021 olarak belirlenmiştir.FİLM GÖSTERİMLERİNDE UYGULANACAK EĞLENCE VERGİSİ ORANI HAKKINDA CUMHURBAŞKANI KARARIYerli ve yabancı film gösterimleri için belirlenen eğlence vergisi oranları 31.5.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere %0 olarak tespit edilmiştirKISA ÇALIŞMA UYGULAMASINA YENİ BAŞVURU SÜRESİ 31 OCAK 2021 TARİHİNE, MEVCUT KISA ÇALIŞMA ÖDENEKLERİNİN SÜRESİ İSE 28 ŞUBAT 2021 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR01.01.2021 – 31.01.2021 tarihleri arasında da yeni kısa çalışma başvuruları yapılabilmesine ve kısa çalışma ödeneklerinin süresinin 28.02.2021 tarihine kadar uzatılması ile ilgili düzenleme yapılmıştır.GELİR VERGİSİ KANUNU GEÇİCİ 67. MADDE KAPSAMINDA UYGULANACAK BAZI TEVKİFAT ORANLARINA DAİR KARAR YAYINLANMIŞTIRYapılan düzenleme ile serbest (döviz) fonları için %15 oranında tevkifat uygulamasına dair düzenleme yürürlükten kaldırılmış, mevduat faizleri ve katılım bankası kâr paylarında düşük oranlı tevkifat yapılmasına dair uygulamanın süresi 31.03.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Ayrıca bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolar ile varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ile yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlarda tevkifat oranlarına dair düzenleme yapılmıştır.DEĞERLİ KONUT VERGİSİ BEYANNAMESİ 2021/ŞUBAT AYINDA VERİLECEK OLUP, TAHAKKUK EDECEK VERGİ İSE ŞUBAT VE AĞUSTOS AYLARINDA İKİ EŞİT TAKSİTTE ÖDENECEKTİRBilindiği üzere Emlak Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenleme ile Değerli Konut Vergisi ihdas edilmiş olup, söz konusu düzenleme 07.12.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak kamuoyundan gelen eleştiriler çerçevesinde yapılan yeni bir düzenleme ile Değerli Konut Vergisinin uygulaması ertelenmiş ve bazı maddelerinde de önemli değişiklikler yapılmıştır.Kanunda yer alan şartları sağlayan mesken nitelikli konutlar için 2021 yılı Şubat ayının20. günü sonuna kadar taşınmazın bulunduğu yerdeki yetkili vergi dairesine Değerli Konut Vergisi beyannamesi verilmesi ve tahakkuk edecek verginin ise Şubat ve Ağustos aylarında iki eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.Önümüzdeki dönemde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Değerli Konut Vergisi uygulaması ile ilgili açıklayıcı bir tebliğin yayınlanması beklenmektedir.TÜRK TİCARET KANUNU’NUN 376. MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN (SERMAYENİN KAYBI VEYA BORCA BATIK OLMA DURUMLARINDA) UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER26.12.2020 tarih ve 31346 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında uyulacak usul ve esaslarda değişiklikler yapılmıştır.Yapılan yeni düzenleme ile henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısı sermaye kaybı ve borca batıklık hesaplamasında dikkate alınmayabilecektir.VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA 2021 YILINDA GEÇERLİ OLACAK VERGİ TARİFESİ İLE VERGİDEN İSTİSNA EDİLECEK TUTARLARI BELİRLEYEN GENEL TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR52 Seri Numaralı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2021 tarihinden itibaren, Kanun kapsamında geçerli olacak ve uygulanacak vergi tarifesi ile vergiden istisna olacak tutarlar belirlenmiştir.ENGELLİLER TARAFINDAN İKTİSAP EDİLECEK BİNEK OTOLARDA ÖTV İSTİSNASI UYGULANMASINDA 2021 YILINDA DİKKATE ALINACAK ÜST TUTAR BELİRLENMİŞTİR2021 YILINDA GEÇERLİ OLACAK MAKTU DAMGA VERGİSİ TUTARLARI İLE DAMGA VERGİSİ ORANLARINI BELİRLEYEN GENEL TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR65 Seri Numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2021 yılında uygulanacak maktu damga vergisi tutarları, damga vergisi oranları ve azami damga vergisi tutarı haddine dair belirlemeler yapılmıştır. Vergiye tabi her bir kâğıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 3.534.679,90 TL olarak belirlenmiştir.2021 YILI İÇİN İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE İADE KONUSU YAPILMAYACAK ALT SINIR 18.900 TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR65 Seri Numaralı KDV uygulama genel tebliği ile indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır 2021 yılı için 18.900 TL olarak belirlenmiştir.2021 YILINDA GEÇERLİ OLACAK VERGİ USUL KANUNU’NDAKİ HAD VE TUTARLAR TESPİT VE İLAN EDİLMİŞTİR522  sıra  numaralı  VUK  Genel  Tebliği  ile  Vergi  Usul  Kanunu’nda  yer  alan  ve01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olacak had ve tutarlar tespit ve ilan edilmiştir.01.01.2021 TARİHİNDEN İTİBAREN KONUTLAR İLE İŞYERLERİ VE DİĞER ŞEKİLDE KULLANILAN BİNALARA AİT ÇEVRE TEMİZLİKVERGİSİ TUTARLARINI BELİRLEYEN GENEL TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR53 Seri Numaralı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2021 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları tespit ve ilan edilmiştir.2021 YILI HARÇLAR TARİFESİNİN TESPİT VE İLAN EDİLDİĞİ GENEL TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR86 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile Harçlar Kanunu’na bağlı tarifelerde yer alan ve 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olacak maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranı göz önüne alınarak yeniden tespit ve ilan edilmiştir.2021 YILINDA GEÇERLİ OLACAK ASGARİ ÜCRET TUTARI İLAN EDİLMİŞTİR2021 yılında geçerli olacak brüt asgari ücret tutarı 3.577,50 TL olarak belirlenmiştir.2021 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI2021 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA BAZI HAD VE TUTARLARIN YENİDEN BELİRLENDİĞİ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIRGelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2021 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.Ücret dışındaki gelirler için24.000 TL’na kadar %1553.000 TL’nın 24.000 TL’sı için 3.600 TL, fazlası %20130.000 TL’nın 53.000 TL’sı için 9.400 TL, fazlası %27650.000 TL’nın 130.000 TL’sı için 30.190 TL, fazlası %35650.000 TL’dan fazlasının 650.000 TL’sı için 212.190 TL, fazlası %40Ücret gelirleri için24.000 TL’na kadar %1553.000 TL’nın 24.000 TL’sı için 3.600 TL, fazlası %20190.000 TL’nın 53.000 TL’sı için 9.400 TL, fazlası %27650.000 TL’nın 190.000 TL’sı için 46.390 TL, fazlası %35650.000 TL’dan fazlasının 650.000 TL’sı için 207.390 TL, fazlası %40Ayrıca Gelir Vergisi Kanunu kapsamında bazı had ve tutarlar yeniden belirlenmiştir.2021 YILI FİNANSAL FAALİYET HARÇLARI2021 YILINDA GEÇERLİ OLACAK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI BELİRLENMİŞTİR53 Seri Numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile 01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları tespit ve ilan edilmiştir.2021 YILINDA EMLAK VERGİSİ HESABINA ESAS VERGİ DEĞERİNİN (VERGİ MATRAHININ) NASIL BELİRLENECEĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR İÇEREN GENEL TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR78 Seri Numaralı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2021 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2021 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti hususunda açıklamalar yapılmıştır.BANKALAR, SİGORTA ŞİRKETLERİ VE SERMAYE PİYASASI ARACI KURUMLARININ 243 SIRA NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA TEMMUZ – ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ 1 ŞUBAT 2021 TARİHİNE KADAR YERİNE GETİRMELERİ GEREKMEKTEDİR Bankalar, sigorta şirketleri ve acenteleri, sermaye piyasası aracı kurumlarının faaliyetleri sırasında düzenleyecekleri belgeler ve sürekli bildirim yükümlülüklerine dair açıklamalar yapılmıştır.DEĞERLİ KONUT VERGİSİ 2021 YILI HADLERİ BELİRLENMİŞTİR78 Seri Numaralı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile Değerli Konut Vergisi’ne dair2021 yılında uygulanacak hadler belirlenmiştir.VERGİ YARGISINDA 2021 YILINDA GEÇERLİ OLACAK HADLERBAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7256 SAYILI KANUNDA BELİRLENEN BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ BİR AY UZATILMIŞTIRİŞTEN ÇIKARMA YASAĞINA DAİR DÜZENLEMENİN SÜRESİ İKİ AY DAHA UZATILMIŞTIR3344 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile işten çıkarma yasağı 17.01.2021 tarihinden itibaren iki ay daha uzatılmıştır.31.12.2020 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILACAK DEĞERLEMELERDE KULLANILACAK KURLAR BELİRLENMİŞTİR.GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ ile 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan geri kazanım katılım payı tutarları yeniden değerleme oranına göre arttırılarak 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yeniden belirlenmiştir.SPORCU ÜCRETLERİNDEN TEVKİF YOLUYLA ALINAN GELİR VERGİSİ ÜZERİNDEN BELİRLENEN PAYIN ÖZEL HESABA AKTARILMASI, KULLANILMASI VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİKSporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisi Üzerinden Belirlenen Payın Özel Hesaba Aktarılması, Kullanılması ve Denetimi Hakkında Yönetmelik ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de faaliyette bulunan spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri tarafından sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilerek ilgili vergi dairesine kanuni süresinde beyan edilen ve ödenen gelir vergisi tutarlarından, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanı’nca uygun görülen payların, Gençlik ve Spor Bakanlığı adına açılacak özel hesaba aktarılması, özel hesaba aktarılan tutarların kullanılması ve denetlenmesi ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.7262 SAYILI KANUN İLE HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNİN MERKEZİ KAYIT KURULUŞU’NA BİLDİRİMİ, ÇEKLERİN ÜZERLERİNDE YAZILI TARİHTEN ÖNCE BANKAYA İBRAZ EDİLEMEMESİNDE SÜRE UZATIMI, PAY DEFTERİ VE KARAR DEFTERLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIRÇeklerin vade tarihinden önce bankaya ibrazını geçersiz kılan düzenlemenin süresi 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Ayrıca hamiline pay senetleri ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan düzenlemeler aşağıdaki gibidir:✓Hamiline yazılı pay senedinin zilyedi bulunduğunu ispat eden ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilen kimseler, şirkete karşı pay sahipliğinden doğan hakları kullanabilecektir.✓Hamiline yazılı pay senedi sahipleri Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilmedikçe şirkete karşı pay senedi sahipliğinden doğan haklarını bildirim yapılana kadar kullanamayacaktır.✓ Yönetim Kurulu, Genel Kurul Toplantılarında “Hazır bulunanlar listesi”ne dahil edilecek hamiline yazılı pay senedi sahiplerini de Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan sağlayacağı “pay sahipleri çizelgesi”ne dahil edecektir.✓ Hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgiler, senetler pay sahiplerine dağıtılmadan önce Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilecektir.✓ Hamiline yazılı pay senetlerinin devri, şirket ve üçüncü kişiler hakkında, ancak zilyetliğin geçirilmesi suretiyle payı devralan tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu’na yapılacak bildirimle hüküm ifade edecektir.✓ Hamiline yazılı pay senedine bağlı hakların şirkete ve üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu’na yapılan bildirim tarihi esas alınacaktır.✓ Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hamiline yazılı pay senetleriyle ilgili tutulan kayıtlar, ilgili kanunlar uyarınca yetkili kılınmış mercilerle paylaşılacaktır.✓ Hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilmesi ve kaydedilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu kapsamda alınacak ücretler Ticaret Bakanlığı’nca çıkarılan tebliğle belirlenecektir.✓ Hamiline yazılı pay senedine sahip olanlar, 31.12.2021 tarihine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilmek üzere pay senetleri ile birlikte anonim şirkete başvuracak olup, başvuru üzerine anonim şirket yönetim kurulu, beş iş günü içinde hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirecektir. Pay sahipleri anonim şirkete başvurmazsa Türk Ticaret Kanunu’ndan doğan paya bağlı haklarını gerekli başvuru yapılıncaya kadar kullanamayacaktır. Başvuru veya bildirim yapılmaması halinde Türk Ticaret Kanunu’nun 562/13. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacaktır.Sağlık ile kalın İnşallah.Ekrem ALFATLIYeminli Mali MüşavirE posta:denetimmerkezi.comTwiter : @AlfatlEkrem